Category Archives: B.หลังเบี้ยมรกต (u)

หลังเบี้ยมรกต

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
S4014u4014 ราคา 100฿  2.20 k S0405u0405 ราคา600฿  9.78 k S0406u0406 ราคา800฿  13.56 k
0360u0360 ราคา ฿  23.37 k 0361 u0361 ราคา 950฿  11.95 k
S0408u0408 ราคา450฿  7.20 k S0424u0424 ราคา250฿  6.57 k S0425u0425 ราคา200฿  4.51 k
S0428u0428 ราคา300฿  7.41 k S0430u0430 ราคา300฿  4.44 k S0431u0431 ราคา400฿  7.03 k S0432u0432 ราคา200฿  5.17 k
S0456u0456 ราคา250฿  7.27 k S0457u0457 ราคา300฿  4.89 k S0459u0459 ราคา250฿  6.80 k S0460u0460 ราคา300฿  4.28 k
1011u1011 ราคา 850฿  4.25 k 1851u1851 ราคา 250฿  5.77 k 2662u2662 ราคา 700฿  10.80 k
S2707u2707 ราคา 650฿  9.31 k 2708u2708 ราคา490฿  6.93 k S2709u2709 ราคา 400฿  5.90 k
S2715u2715 ราคา 580฿  8.28 k 2737u2737 ราคา300฿  4.30 k S2738u2738 ราคา 660฿  9.38 k S2739u2739 ราคา 200฿  4.25 k
2742u2742 ราคา370฿  5.29 k 2743u2743 ราคา450฿  6.39 k 2746u2746 ราคา300฿  5.22 k 2750u2750 ราคา300฿  5.54 k
S2752u2752 ราคา 300฿  4.36 k 2753u2753 ราคา400฿  6.27 k 2756u2756 ราคา400฿  6.37 k 2758u2758 ราคา400฿  5.71 k S2816u2816 ราคา 250฿  4.12 k
S2822u2822 ราคา 300฿  5.11 k S2823u2823 ราคา 800฿  14.46 k 2830u2830 ราคา 270฿  4.42 k 2835u2835 ราคา 370฿  6.10 k
S2837u2837 ราคา 500฿  8.26 k S2838u2838 ราคา 200฿  8.84 k S2840u2840 ราคา400฿  6.74 k S2842u2842 ราคา 300฿  4.33 k 2845u2845 ราคา 280฿  4.74 k
2895u2895 ราคา 250฿  7.82 k S2899u2899 ราคา 300฿  5.64 k 2913u2913 ราคา 260฿  5.18 k 2915u2915 ราคา 280฿  5.55 k 2917u2917 ราคา 340฿  6.83 k
2920u2920 ราคา 270฿  5.32 k 2923u2923 ราคา 340฿  6.68 k 2925u2925 ราคา 280฿  5.60 k 2930u2930 ราคา 460฿  9.08 k
3116u3116 ราคา 300฿  5.56 k S3294u3294 ราคา 400฿  11.29 k S3296u3296 ราคา 200฿  6.48 k S3302u3302 ราคา 300฿  9.22 k
S3307u3307 ราคา 200฿  6.40 k S3308u3308 ราคา 200฿  6.24 k S3312u3312 ราคา 200฿  6.36 k S3315u3315 ราคา 300฿  7.75 k
S3316u3316 ราคา 200฿  5.09 k S3317u3317 ราคา 400฿  12.13 k S3322u3322 ราคา200฿  5.11 k S3324u3324 ราคา 200฿  5.98 k S3329u3329 ราคา 250฿  4.39 k
S3330u3330 ราคา 400฿  6.39 k S3333u3333 ราคา 350฿  5.88 k S3334u3334 ราคา 300฿  4.96 k S3338u3338 ราคา 350฿  5.69 k S3339u3339 ราคา 300฿  5.30 k
S3340u3340 ราคา 250฿  4.02 k S3341u3341 ราคา 300฿  4.60 k S3343u3343 ราคา 350฿  6.05 k S3344u3344 ราคา 450฿  7.69 k S3390u3390 ราคา 800฿  17.72 k
S3391u3391 ราคา 350฿  6.66 k S3392u3392 ราคา 400฿  8.82 k S3393u3393 ราคา 500฿  8.66 k S3394u3394 ราคา 300฿  5.51 k S3395u3395 ราคา 400฿  7.26 k
S3396u3396 ราคา 400฿  9.70 k S3397u3397 ราคา 500฿  10.94 k S3399u3399 ราคา 400฿  13.70 k S3400u3400 ราคา 790฿  17.62 k S3403u3403 ราคา 690฿  11.43 k
S3408u3408 ราคา 800฿  13.16 k S3411u3411 ราคา 500฿  8.78 k S3412u3412 ราคา 400฿  13.75 k S3413u3413 ราคา 400฿  6.33 k
S3414u3414 ราคา 400฿  7.02 k S3415u3415 ราคา 300฿  5.30 k S3416u3416 ราคา 400฿  6.32 k S3417u3417 ราคา 400฿  6.73 k S3418u3418 ราคา 300฿  5.06 k
S3419u3419 ราคา 300฿  4.36 k S3517u3517 ราคา 500฿  6.48 k S3518u3518 ราคา 300฿  4.02 k S3519u3519 ราคา 300฿  3.78 k
S3520u3520 ราคา 500฿  5.73 k S3521u3521 ราคา 650฿  8.07 k S3522u3522 ราคา 500฿  6.01 k 3523u3523 ราคา 400฿  4.88 k 3524u3524 ราคา 500฿  5.89 k
3525u3525 ราคา400฿  5.28 k S3526u3526 ราคา 500฿  6.07 k S3528u3528 ราคา 1,100฿  10.86 k S3529u3529 ราคา 880฿  8.80 k
S3531u3531 ราคา 500฿  5.67 k S3532u3532 ราคา 600฿  7.57 k S3533u3533 ราคา 600฿  7.57 k S3534u3534 ราคา 500฿  6.42 k S3535u3535 ราคา 500฿  6.36 k
S3537u3537 ราคา 800฿  9.67 k S3539u3539 ราคา 400฿  4.92 k
3546u3546 ราคา 450฿  8.83 k 3547u3547 ราคา 600฿  10.40 k
3548u3548 ราคา 450฿  7.37 k 3549u3549 ราคา 300฿  5.21 k 3550u3550 ราคา 500฿  7.71 k 3551u3551 ราคา 350฿  5.50 k 3552u3552 ราคา 650฿  10.80 k
3553u3553 ราคา 300฿  6.07 k 3554u3554 ราคา 250฿  4.14 k 3555u3555 ราคา 300฿  4.86 k 3556u3556 ราคา 400฿  6.60 k 3558u3558 ราคา 350฿  5.59 k
3559u3559 ราคา 300฿  5.38 k 3560u3560 ราคา 300฿  5.33 k 3562u3562 ราคา 500฿  8.63 k 3563u3563 ราคา 400฿  7.03 k 3564u3564 ราคา 260฿  4.42 k
3565u3565 ราคา 550฿  8.87 k 3566u3566 ราคา 600฿  10.30 k 3567u3567 ราคา 450฿  7.34 k 3568u3568 ราคา 600฿  9.55 k S3836u3836 ราคา 250฿  6.65 k
S4016u4016 ราคา 250฿  7.35 k S4017u4017 ราคา 300฿  5.13 k S4018u4018 ราคา 300฿  5.32 k
S4019u4019 ราคา 300฿  5.15 k S4020u4020 ราคา 200฿  4.45 k S4021u4021 ราคา 250฿  7.21 k S4022u4022 ราคา 250฿  6.57 k S4023u4023 ราคา 250฿  13.25 k
S4024u4024 ราคา 300฿  4.45 k S4025u4025 ราคา 200฿  5.71 k S4027u4027 ราคา 200฿  6.44 k S4028u4028 ราคา 200฿  5.60 k
S4029u4029 ราคา 300฿  7.79 k S4030u4030 ราคา 200฿  5.09 k S4031u4031 ราคา 200฿  4.74 k S4032u4032 ราคา 300฿  5.12 k S4033u4033 ราคา 150฿  3.69 k
S4034u4034 ราคา 200฿  4.75 k S4035u4035 ราคา 200฿  5.03 k S4056u4056 ราคา 400฿  6.85 k S4057u4057 ราคา 300฿  5.39 k S4058u4058 ราคา 500฿  8.70 k
S4059u4059 ราคา 300฿  7.40 k S4061u4061 ราคา 250฿  7.82 k S4062u4062 ราคา 200฿  6.16 k S4063u4063 ราคา 500฿  26.00 k
S4064u4064 ราคา 250฿  4.15 k S4065u4065 ราคา 350฿  5.50 k S4066u4066 ราคา 400฿  4.48 k S4067u4067 ราคา 200฿  3.66 k S4068u4068 ราคา 150฿  4.61 k
S4069u4069 ราคา 200฿  6.14 k S4070u4070 ราคา 300฿  4.93 k S4071u4071 ราคา 100฿  2.85 k 4326u4326 ราคา700฿  20.50 k 4327u4327 ราคา 200฿  4.45 k
4328u4328 ราคา 150฿  3.76 k 4329u4329 ราคา 400฿  6.54 k 4330u4330 ราคา 200฿  5.34 k 4331u4331 ราคา 200฿  5.04 k 4332u4332 ราคา 300฿  7.59 k
4335u4335 ราคา 450฿  7.42 k 4336u4336 ราคา 250฿  3.88 k 4337u4337 ราคา 260฿  4.31 k
4338u4338 ราคา 200฿  5.40 k 4339u4339 ราคา 300฿  7.41 k 4340u4340 ราคา 200฿  4.91 k 4341u4341 ราคา 200฿  4.72 k 4342u4342 ราคา 300฿  5.23 k
4343u4343 ราคา 290฿  5.72 k 4344u4344 ราคา 150฿  3.66 k 4345u4345 ราคา 250฿  6.45 k 4347u4347 ราคา 200฿  5.09 k
4348u4348 ราคา 360฿  9.06 k 4349u4349 ราคา 150฿  3.46 k 4350u4350 ราคา 350฿  8.07 k 4351u4351 ราคา 300฿  5.27 k 4352u4352 ราคา 350฿  8.76 k
4353u4353 ราคา 400฿  6.86 k 4354u4354 ราคา 300฿  7.44 k 4355u4355 ราคา 250฿  6.16 k 4356u4356 ราคา 250฿  6.44 k 4357u4357 ราคา 300฿  4.67 k
4358u4358 ราคา 260฿  4.37 k 4359u4359 ราคา 200฿  5.30 k 4360u4360 ราคา 250฿  6.45 k 4361u4361 ราคา 350฿  5.83 k 4362u4362 ราคา 300฿  4.59 k
4363u4363 ราคา 360฿  9.07 k 4364u4364 ราคา 250฿  6.50 k 4365u4365 ราคา 250฿  6.13 k 4366u4366 ราคา 300฿  5.15 k 4367u4367 ราคา 300฿ 7.63 k
4368u4368 ราคา 250฿  2.97 k 4369u4369 ราคา 300฿  4.49 k 4370u4370 ราคา 200฿  5.10 k 4371u4371 ราคา 150฿  3.90 k 4372u4372 ราคา 270฿  4.57 k
4374u4374 ราคา 300฿  7.65 k 4375u4375 ราคา 200฿  4.21 k 4376u4376 ราคา 360฿  6.10 k 4377u4377 ราคา 300฿  5.09 k
4380u4380 ราคา 200฿  4.61 k 4506u4506 ราคา 400฿  4.73 k

ขนาด 8.4×10.7×35.3 มิล

4507

u4507 ราคา 500฿  7.81 k

ขนาด 9.6×12.8×5.8 มิล


*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Green Sapphire มรกต พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: แอฟริกา
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่  หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เขียว
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
ติดต่อ สอบถามรายละเอียด กดที่ลิงค์ติดต่อเรา ครับ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

**สนใจ พลอยบุษราคัม ไซน์ 4-10 k  กด>สวย 4-10 k**คลิ๊กกลุ่ม พลอยตัวเลือกสวยๆ ด้านล่าง นี้..v**

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

สนใจติดต่อได้  https://www.facebook.com/สุทัศน์ ปฏิสง

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/